Subvencions de la Diputació de Tarragona destinades a Inversions en Equipaments Municipals Culturals o d'Interès Ciutadà per a ens locals 2022 atorgada a l'Ajuntament de Freginals.

21/07/2023 Subvencions

Subvencions de la Diputació de Tarragona destinades a Inversions en Equipaments Municipals Culturals o d'Interès Ciutadà per a ens locals 2022 atorgada a l'Ajuntament de Freginals.

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Freginals una subvenció destinada a Inversions en Equipaments Municipals Culturals i Patrimonials o d'Interès Ciutadà per a ens locals d'un total de 20.912'85 € de la que només s'han executat actuacions per un valor de 13.259,20 €.
L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions, d’una banda, per a la reforma o dotació d’equipaments culturals, d’interès ciutadà o de valor cultural (inclosos els edificis i indrets singulars o patrimonials), i, d’una altra banda, per a la conservació i inversió en elements patrimonials, amb la finalitat de millorar-ne les condicions.
Els beneficiaris d’aquestes subvencions són els ajuntaments, les entitats municipals descentralitzades i altres ens que en depenen de la demarcació de Tarragona que tinguin la propietat i la possessió d’aquests equipaments o elements patrimonials o que en tinguin la
cessió a llarg termini (mínim 15 anys)

 Les actuacions executades són les següents:
- Reparacions gotelleres i filtracions Sala d'Exposicions i Actes de l'Ajuntament i del Local Social, despesa de 4.174,5 €.
- Inversió en equipament digital, informàtic, d'imatge i so per al Casal Municipal i per al Punt Tic de l'Ajuntament, despesa de 9.154,7 €.

Data de l'acord: 29 de novembre de 2022
Beneficiari: Ajuntament de Freginals
Municipi: Freginals
Concepte: Pla millora equipaments culturals i patrimonials
Pressupost Elegible: 20.912,85 €
Despesa mínima a justificar: 20.912,85 €
% concedit: 95 %
Import concedit: 19.867,20 euros